Không có quả ngọt cho người thiếu kiên nhẫn

Sếp Phùng Tuấn Hà

Investment

Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty CP Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí PETROSETCO

Story

Nhân sự là giá trị cốt lõi và là Tài sản quý báu nhất của doanh nghiệp. Môi trường làm việc phải thúc đẩy nhân sự bộc lộ và phát triển tài năng, gắn mục tiêu cá nhân với các mục tiêu - giá trị cốt lõi và chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tạo động lực để Doanh nghiệp và nhân sự cùng song hành phát triển.